ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนามคู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

 

สนใจ...สมัครเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมแอโรบิกดานซ์... กด / คลิ๊ก !

 

 
กด / คลิ๊ก อ่านรายละเอียด
 

สมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์กรุณา...กด / คลิ๊กที่นี่ ...ส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมที่นี่
...ขอขอบคุณ...

 

 

 
ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนแสดงความจํานงเข้าร่วมกิจกรรม 4 ภาค
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกําลังกายสําหรับผู้สูงอายุ และการออกกําลังกายแบบผสมผสาน (FUSION) โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์ (สนับสนุนโดย สสส.)

ภาคเหนือ
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566

ภาคอีสาน
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566

(ขณะนี้...ยังคงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มติม
อยู่ )
สมัครคลิ๊กhttps://forms.gle/ki6oT7KQduG7gKdx8

ภาคใต้
โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566

(ขณะนี้...ยังคงเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมเพิ่มติมอยู่ )
สมัครคลิ๊กhttps://forms.gle/MLSudMrNgZ2eKh7fA

ภาคกลาง
เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566

***เชิญท่านเข้าร่วมตามวัน-เวลาดังกล่าว และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์ท่านอื่น ที่ลงชื่อสำรองไว้ได้ร่วมกิจกรรมด้วย เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ กรุณาแจ้งให้ฝ่ายลงทะเบียนรับสมัครทราบ จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
 
กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประกวดของผู้สูงอายุ ทั้ง 4 ภาค
โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ
ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายแบบผสมผสาน (Fusion Exercise)

ขอเชิญ...สมาชิกสมาคมฯ, ผู้นำเต้นแอโรบิก, ผู้นำการออกกำลังกาย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการณ์ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
และการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion)" 4 ภาค
(สนับสนุนโดย สสส.)
โดยท่านสามารถเลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ทางออนไลน์ผ่าน QR CODE ของแต่ละภาค ที่ให้มาข้างล่างนี้
และ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีความประสงค์ท่านอื่นเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั่วถึง กรุณา...เลือกลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ในภาคที่ท่านสะดวกเพียงภาคเดียวเท่านั้น.
ภาคเหนือ วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
https://forms.gle/cfDrSQrAsC4fjxgS9

ภาคอีสาน วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
https://forms.gle/ki6oT7KQduG7gKdx8

ภาคใต้ วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
https://forms.gle/MLSudMrNgZ2eKh7fA

ภาคกลาง วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
https://forms.gle/LWQmuCaSKjqZe6hV7

 
 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2566
ประกาศรายชื่อ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกำลังการเพื่อสุขภาพ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 "
ของสมาคมแอโรบิกดานซ์
วันอาทิตย์ ที่ 18 มิถุนายน 2566
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต
เริ่มลงทะเบียน เวลา 09.00 น. - 9.30 น.
 
 
ขอเชิญสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ เวลา 12.30-13.30น.
 

 

 

 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์

ระเบียบ กฎ และกติกา
การประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
(สนับสนุนโดย สสส.)

ขอขอบคุณ
สมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์
- ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2567
- ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2566

- ชำระค่าบำรุงสมาคมประจำปี 2565

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ