สมาคมแอโรบิกดานซ์
35/9 ซอยสามเสน 24 ถนนนสามเสน เขตดุสิต กทม. 10300
เวบไซต์ : www.aerobicdance.or.th
อีเมล์ : ada@aerobicdance.or.th

 

รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม
(นายกสมาคมแอโรบิกดานซ์)
โทร. 081-4310468

 

นายอนุวัต เยาว์ขันธ์
(เลขาธิการสมาคมแอโรบิกดานซ์)
โทร. 089-1706161

   
 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์