ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล
ที่ปรึกษา

รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม
นายกสมาคมฯ

ผศ.ดร.ไพวัน เพลิดพราว
 กรรมการ

นางนุชนาถ อภิชนะกุลชัย
กรรมการ

ดร.วิริยะ โภคาพันธ์
กรรมการ

นายยอดชาย ยมะคุปต์ กรรมการและประชาสัมพันธ์และปฏิคม

นายทวีศักดิ์ ไวเขตการ
กรรมการและผูัช่วยประชาสัมพันธ์และปฏิคม

นางสาวอัจฉรา ยังทินนัง
กรรมการ

นายอนุวัต เยาว์ขันธ์
กรรมการและเลขาธิการ

ดร.ธิติพงษ์ สุขดี
กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กำไล สมรักษ์
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นางสาวเสาวนิต กิตติดำรงศักดิ์
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นายธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นางสาวสุวภัทร ทองเนื้อห้า
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นายศุภชัย คำตัน
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นางวิมลรัตน์ สร้างท้าว
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นางสุรีย์พร จัตุมิตร
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
 
 
 
 
เรื่องราวของเรา
เนื่องจากปัจจุบันนี้ประชาชนชาวไทยได้เข้าร่วมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกกันอย่างแพร่หลาย และยังไม่มีหน่วยงานใดที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ดังนั้นคณะกรรมการจัดตั้งสมาคมแอโรบิกดานซ์จึงได้รวบรวมผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางขึ้นอย่างเป็นทางการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎี และทางด้านปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับผู้มีความสนใจในการเต้นแอโรบิกเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย และเป็นผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพในลำดับต่อไป
 
ภารกิจ
ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เผยแพร่ ดำเนินกิจกรรมแอโรบิกดานซ์และการจัดการแข่งขันภายในประเทศให้มีมาตราฐาน ตลอดจนพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในระดับต่างๆ ให้มีมาตราฐาน มีความรู้ ในกิจกรรมแอโรบิกดานซ์เพิ่มขึ้น และช่วยเหลือนักกีฬาและสมาชิกในด้านต่างๆตามระเบียบหรือข้อบังคับที่สมาคมกำหนด
 
 
 

 

       

 

       

 

       
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์

ศ.ดร.กัลยา กิจบุญชู
ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ภัททิยา   โพธิมู
ที่ปรึกษา    

ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร
อุปนายกสมาคมฯ

นายวิระศักดิ์ กุลฉะวะ
กรรมการ

นายชัยยุทธ สุทธิดี
กรรมการ

พ.ท.หญิง ดวงรัตน์ สุขสันติสวัสดิ์
กรรมการ

นางสร้อยทอง ดีเจริญ
กรรมการ

นางสาวนันท์นิชา เสนาชัย
กรรมการและนายทะเบียน

นายชวนากร อัครกฤดาวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก

นางสุมาลี โภคาพันธ์
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นางลลิลลา ธรรมานุชิต
กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

นายชยพัทธ์ โยชนะ
กรรมการ

นางสาวปุริมาพร น่วมศิริ
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นายนิยม แสนธิ
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
นายเวชารัน-อินธิยา
กรรมการเครือข่าย ภาคใต้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพิมล-รุ่งเรืองศิลป์
กรรมการเครือข่าย ภาคอีสาน

นายธีรภัทร ภัทระคุณมี
กรรมการเครือข่าย ภาคอีสาน

นายชยุตพงศ์ ศรีสุวงศ์
กรรมการเครือข่าย ภาคอีสาน