วันที่ 23 มิถุนายน 2567
 • 9.00น.-16.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความแข็งแรง-ความอ่อนตัว-Mobility และการเต้นแอโรบิก ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
 • 12.30-13.30น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 6-7 มิถุนายน 2567
 • กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ อ่างแก้วเกมส์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2567 ที่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมผู้นำเต้นแอโรบิกภาคใต้เมื่อวันที่ 4-8 พฤษภาคม 2567ณ ห้องประชชุมดอกปีบ 3 อาคาร2 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 15-19 มกราคม 2567
 • กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกขั้นต้น ประจำปี 2567 วันที่ 15-19 มกราคม 2567
วันที่ 17 ธันวาคม 2566
 • 9.00น.-16.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนแอโรบิกดานซ์ และ Moility ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 17 กันยายน 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคกลาง
  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566
วันที่ 10 กันยายน 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคใต้
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
  วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
วันที่ 3 กันยายน 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคอีสาน
  ณ เทศบาลอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2566
วันที่ 27 สิงหาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการประกวดการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ (สนับสนุนโดย สสส.)
  เขตภาคเหนือ
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566
วันที่ 6 สิงหาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคกลาง
  เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ
  วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2566
วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคใต้
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
  วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2566
วันที่ 16 กรกฎาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคอีสาน
  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566
วันที่ 2 กรกฎาคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้นำการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุและการออกกำลังกายแบบผสมผสาน(Fusion Exercise) สนับสนุนโดย สสส.
  เขตภาคเหนือ
  ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

  วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566
 • โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดการอบรมผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ Aerobic Dance วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 18 มิถุนายน 2566
 • 9.00น.-16.00น. อบรมเชิงปฏิบัติการการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 18 มิถุนายน 2566
 • 12.30-13.30น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2566
 • กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ที่ จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ จัดโดย กรุงเทพมหานคร
วันที่ 24-25 เมษายน, วันที่ 1-2, 8-9 พฤษภาคม 2566
 • โครงการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายนำออกกำลังกายสู่ชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรผู้นำออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิคที่ดี ระหว่าง วันที่ 24-25 เมษายน 2566 และวันที่ 1-2, 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ สมมาคมแอโรบิกดานซ์ ณ. โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ละมุง จ.ชลบุรี
วันที่ 4-5 มีนาคม 2566
 • สาขาวิชาพลศึกษา คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและอาจารย์สาขาวิชาพลศึกษา อบรมวิชาการ "การอบรมผู้นำออกกลังกายด้วยการเต้นแอโรบิก และการเต้นแอโรบิกเพื่อการแข่งขัน" ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 ณ อาคารพลศึกษา (BRU complex) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
วันที่ วันที่ 6-10 และ 13-17 กุมภาพันธ์.2566
 • กองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมการอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกขั้นต้น ประจำปี 2566 ของ2 รุ่น วันที่ 6-10 และ 13-17 กุมภาพันธ์.2566
วันที่ 23 มกราคม 2566
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ ร่วมสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแอโรบิกดานซ์ เป็นกีฬาสาธิต กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 25 ธันวาคม 2565
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และกิจกรรมพิเศษ ให้ความรู้ และร่วมออกกำลังกายสังสรรค์กับกิจกรรม Merry X’mas n Happy new year 2023 workout ในวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00-15.00น. ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 25 กันยายน 2565
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ และการออกกำลังกายแบบ FUSION ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ณ เทศบาลตำบลบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 9.00 – 16.00 น. ให้กับสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์ ผู้นำการออกกำลังกาย และบุคคลทั่วไป ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 ***(เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงเลื่อนกำหนดการออกไป เป็น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565)***
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับกลาง ประจำปี 2564 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กองการกีฬา
  (รุ่นที่ 2 ระดับกลาง วันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2565)
  ***(เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงเลื่อนกำหนดการออกไป เป็น วันที่ 20-24 มิถุนายน 2565)***
วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 ***(เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงเลื่อนกำหนดการออกไป เป็น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565)***
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับกลาง ประจำปี 2564 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กองการกีฬา
  (รุ่นที่ 1 ระดับกลาง วันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2565)
  ***(เนื่องจากสถานะการณ์โควิด จึงเลื่อนกำหนดการออกไป เป็น วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565)***
วันที่ 25 ธันวาคม 2564
วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับกลาง ประจำปี 2564 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กองการกีฬา
  (รุ่นที่ 2 ระดับกลาง วันที่ 22 - 26 มี.ค. 2564)
วันที่ 15 - 19 มีนาคม 2564
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับต้น ประจำปี 2564 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ณ.ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์ กองการกีฬา
  (รุ่นที่ 1 ระดับต้นวันที่ 15 - 19 มี.ค. 2564)
วันที่ 12 ธันวาคม 2563
วันที่ 1 ตุลาคม - วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563

(การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบคัดเลือก (ชนะเลิศระดับภูมิภาค) ตัดสินจากคลิป VDO

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 1 - 10 ต.ค. 2563
 • ส่ง VDO เข้าแข่งขัน วันที่ 1 – 8 พ.ย. 2563
 • คณะกรรมการทำการตัดสิน วันที่ 14 พ.ย. 2563
 • ประกาศผล (ชนะเลิศระดับภาค) วันที่ 15 พ.ย. 2563
วัน์ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
 • กิจกรรม Workshop การออกแบบท่าเต้น และการประกอบท่าเพื่อการแข่งขัน
  ณ. โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร
วัน์ที่ 19 เมษายน 2563 (เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย)
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
  ณ. กรุงเทพมหานคร
วันที่ 28 มีนาคม 2563 (เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย)
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
  รอบคัดเลือกทุกรุ่นของ เขตภาคใต้
  ณ. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันที่ 21  มีนาคม 2563 (เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย)
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
  รอบคัดเลือกทุกรุ่นของ เขตภาคเหนือ
  ณ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
วันที่ 15 มีนาคม 2563 (เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย)
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
  รอบคัดเลือกทุกรุ่นของ เขตภาคกลางและภาคตะวันออก
  ณ. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ
วันที่ 8 มีนาคม 2563  (เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ โควิด-19 จะคลี่คลาย)
 • การแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 โดยสมาคมแอโรบิกดานซ์
  รอบคัดเลือกทุกรุ่นของ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ณ. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2562
วันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2562
 • มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ จัดกิจกรรมออกกำลังกายตามอัตลักษณ์ ณ ห้องประชุมโรงอาหารชั้น 2 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 256
วันที่ 16 มิ.ย. 2562
วันที่ 9 มิ.ย. 2562
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์ นำการแข่งขันแอโรบิกดานซ์(ตามกติกาการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ของสมาคมแอโรบิกดานซ์) เข้าสาธิตในงานการแข่งขันยิมนาสติกแอโรบิกซึ่งจัดโดยกรมพลศึกษา ณ อาคารนิมิตรบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ วันอาทิตย์ที่ 9 มิ.ย.2562 เวลา 9.00น.

หมายเหตุ มีคำสั่งจากกรมพลศึกษาให้เลื่อนการแข่งขันออกไปอย่างไม่มีกำหนด

วันที่ 7 - 8 มิ.ย. 2562
 • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมโค รงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ นำเต้นแอโรบิก
  ผู้ที่สนใจสมัครผ่าน QR CODE หรือลิ้งนี้
  https://www.facebook.com/225082941002705/photos/a.229560057221660/1156816064496050/?type=3&theater
  รายละเอียดตามแนบประกาศครับ
วันที่ 27 พ.ค. 2562
 • กิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ที่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับต้น ประจำปี 2562 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  (รุ่นที่ 2 วันที่ 4 - 8 ก.พ. 2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
วันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรให้การอบรมอบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ระดับต้น ประจำปี 2562 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร
  (รุ่นที่ 1 วันที่ 14 - 18 ม.ค. 2562) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
วันที่ 25 - 27 ธ.ค. 2561
 • กิจกรรมแอโรบิกดานซ์ งานมหกรรมความสามารถนักเรียนทางศิลปหัตถกรรมวิชาการเทคโนโลยี่ของนักเรียนปีการศึกษา2561ระดับชาติ(ภูมิภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดนครปฐม ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อ.พุทธมณฑล
วันที่ 8 ก.ย. 2561
วันที่ 24 - 26 ส.ค. 2561
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสมาคมแอโรบิกดานซ์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพ ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย”
  ระหว่างวันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 203 อาคารศูนย์กีฬำและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วันที่ 22 ก.ค. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 5/2561
  วันอาทิตย์ที่ 22 ก.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 10 มิ.ย. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 4/2561
  วันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 2561
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมผู้ตัดสินและวิทยากรนำเต้นการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์”  ที่กำลังจะจัดขึ้น ในช่วงระหว่างวันที่  4-5  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 6 พ.ค. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 3/2561
  วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 8 เม.ย. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 3/2561
  วันอาทิตย์ที่ 8 เม.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 24 - 25 มี.ค.2561
 • การแข่งขันยิมนาสติแอโรบิก #น่านเกมส์ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่34
วันที่ 5 - 9 มี.ค.2561(รุ่นที่1) , วันที่ 19 - 23 มี.ค.2561(รุ่นที่2)
 • สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรเข้า อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ประจำปี 2561 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2รุ่น(รุ่นที่ 1วันที่ 5-9 มี.ค.2561, รุ่นที่2 วันที่ 19-23 มี.ค.2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
วันที่ 17 -18 มี.ค. 2561
 • ข่าวดี ! เพื่อนๆ ชาวโคราช และและภาคอีสานทุกจังหวัด รวมทั้งผู้ที่พลาดการอบรมภาคกลางกรุงเทพฯที่ผ่านมา อย่าพลาด!!!
   ขอเชิญเพื่อนๆ ขาแดนซ์ ผู้นำเต้นแอโรบิก โค๊ช ผู้ฝึกสอน ครู นักกีฬา และผู้สนใจ เข้าอบรมโค๊ช-ผู้ฝึกสอน การเต้นปอมปอม(POM POM) และเชียร์ลีดดิ้ง ระดับ 1 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ฟรี ! จัดการอบรมให้โดยสมาคมเชียร์แห่งประเทศไทย ในวันเสาร์ที่ 17 มี.ค.2561 และวันอาทิตย์ที่ 18 มี.ค. 2561
  ณ. ห้าง Terminal 21 โคราช จ.นครราชสีมา เวลา 9.00 – 16.00 น.

  ...สามารถส่งรายชื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่เฟสบุ๊ค(https://www.facebook.com/anuwat.yaovkan)นี่เลยนะครับ...และช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ.
วันที่ 11 มี.ค. 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 2/2561
  วันอาทิตย์ที่ 11 มี.ค. 2561 เวลา 14.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
วันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
 • สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จัดการอบรมพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬายิมนาสติกแอโรบิก
  ณ ห้องประชุมการกีฬาแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19-22 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561
 • รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม นำคณะผู้ตัดสินของสมาคมแอโรบิกดานซ์เข้าร่วมตัดสินการแข่งขันแอโรบิกดานซ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 รอบชิงชนะเลิศ
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ
วันที่ 17 - 18 กพ.61
 • อบรมให้ฟรี ข่าวดี อย่าพลาด!!!
  ขอเชิญเพื่อนๆผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ โค๊ช ครู นักกีฬาแอโรบิกดานซ์ที่สนใจ เข้ามาอบรมโค๊ช-ผู้ฝึกสอน การเต้นปอมปอม(POM POM) และเชียร์ลีดดิ้ง ระดับ 1 (ภาคกลาง) ที่อาคารฝึกกีฬาในร่ม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก อยู่ติดกับตึก 25 ชั้น ให้มาเข้าอบรม ได้ฟรี ใน วันเสาร์ที่ 17 และ อาทิตย์ที 18 กพ.61 เวลา 9.00 -16.00 น.
  ...สามารถส่งรายชื่อแสดงความจำนงค์เข้าร่วมการอบรมได้ที่เฟสบุ๊ค(https://www.facebook.com/anuwat.yaovkan)นี่เลยนะครับ..
  และช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ จัดสอนโดย สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทยครับ แล้วเจอกันนะครับ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561
 • ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแอโรบิกดานซ์ ครั้งที่ 1/2561
  วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย
...ดูเพิ่มเติม...

 

 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์