ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์
สมาชิกกิตติมศักดิ์
เลขที่
ชื่อ
ที่อยู่
อนุมัติ เริ่มเป็นสมาชิก
หมายเหตุ
1-0001 ศาสตราจารย์ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์     กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0002 ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู    กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิยา โพธิมู  สุโขทัย 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
         
สมาชิกสามัญ   (ประเภทสโมสรหรือชมรม)
เลขที่
ชื่อชมรม / สโมสร
ที่อยู่
อนุมัติ
หมายเหตุ
3-0001 ชมรมแอโรบิกจังหวัดเลย อำเภอเมือง เลย 27 ม.ค. 2563 นายทรงกลด อาจแก้ว (ประธานชมรม)
3-0002 ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการกีฬาบางเสาธง สมุทรปราการ 27 ม.ค. 2563 นางสาวรัชนีกร ชำนาญ (ประธานชมรม)
3-0003 ชมรมแอโรบิกสวนเจริญสุข สมุทรปราการ 27 ม.ค. 2563 นางสร้อยทอง ดีเจริญ (ประธานชมรม)
3-0004 ชมรมแอโรบิกคนรักษ์สุขภาพหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี อุดรธานี 29 ก.พ. 2563 นางสาวอัมพร บุญญะรัง (ประธานชมรม)
3-0005 ชมรมแอโรบิกสนามติณสูลานนท์(รอบเย็น) สงขลา 29 ก.พ. 2563 นางสุมลฑา ลิ่มตระกูล (ประธานชมรม)
         
สมาชิกสามัญ   (ประเภทบุคคล)
เลขที่
ชื่อ
ที่อยู่
อนุมัติ
หมายเหตุ
2-0001

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา พานิชเจริญนาม

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 นายกสมาคม
2-0002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร นครราชสีมา 2 มิ.ย. 2562 อุปนายก
2-0003 นาย อนุวัต เยาว์ขันธ์  นนทบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและเลขาธิการ
2-0004 นาง สุมาลี โภคาพันธ์      กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
2-0005 นาย ยอดชาย ยมะคุปต์     กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและประชาสัมพันธ์และปฏิคม
2-0006 นางสาว นันท์นิชา เสนาชัย กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและนายทะเบียน
2-0007 ดร. ธิติพงษ์ สุขดี           ชลบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
2-0008 นาย ชวนากร อัครกฤดาวงศ์       กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและเหรัญญิก
2-0009 นาย ทวีศักดิ์ ไวเขตการ    กำแพงเพชร 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และปฏิคม
2-0010 นาย ชัยยุทธ สุทธิดี      อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพวัน เพลิดพราว  อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0012 นาย วิระศักดิ์ กุลฉะวะ             อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0013 นาง นุชนาถ อภิชนะกุลชัย ชัยนาท 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0014 นาง ลลิลลา ธรรมมานุชิต  นนทบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
2-0015 นาง สร้อยทอง ดีเจริญ     สมุทรปราการ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
         
2-0016 นางสาว ภคมน จงพิชราคม กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0017 นางสาว ทิภาพร วิชชุดากรกุล อยุธยา 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0018 นาย ธนกฤต กีรติธนาสิน นครสวรรค์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0019 นาย สุวิจักขณ์ นาใจ เชียงราย 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0020 นาย ขวัญชัย ศิริเวช พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0021 นาย เอกสิษฐ์ ห้าแก้ว พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น / ผู้ออกกำลังกาย
2-0022 นาง สุทารัตน์ สุปะวา สระบุรี 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0023 นางสาว สุภาพร ถมทอง กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกนักเรียน
2-0024 นางสาว ณิชาภา อำพวลิน พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0025 นาง พินนิศา แสนดี อุตรดิตถ์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0026 นาย ธนกฤต แสนดี อุตรดิตถ์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0027 นาง เพชรา หมวกโตนด สุโขทัย 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0028 นางสาว อุไร วงศ์ธีรภาพ กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
         
2-0029 นาย สัมผัส หมื่นหนู   27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0030 นางสาว กุไรฉ๊ะ เหตุหาก   27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0031 นาง บุศราคำ สุนทระนราพันธ์   27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0032 พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ กรุงเทพฯ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น / ผู้ออกกำลังกาย
2-0033 นาง นาฏนภา ประภาษา อุดรธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0034 นาง ปริสา โคตรชนะ อุดรธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0035 นาง ทิพากร วัฒนอมรเกียรติ สกลนคร 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0036 นาง ศิริลักษณ์ อ่อนซาผิว บุรีรัมย์ 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0037 นางสาว มะลิวัลย์ ทองพิมพ์ อุบลราชธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0038 นาง รัชดาภรณ์ โมราราษฎร์ สกลนคร 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0039 นาง ปาริชาติ หล่อภัทรพงศ์ มหาสารคาม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0040 นาง วรดา ดวงดุษฎี นครราชสีมา 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0041 นางสาว สำลี สุขภานิด มหาสารคาม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0042 นาง สุภารัตน์ ฤทธิ์ลือไกร ขอนแก่น 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0043 นาง สุคนธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ขอนแก่น 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0044 นางสาว บุณยอร ยางธิสาร กาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0045 นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก เลย 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0046 นาง นิรมล ธรรมมียะ เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0047 นาย สมใจ อับไพชา เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0048 นาย อาทิตย์ บัวระภา เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0049 นาง ปิยนาฎ หะพระวมิงค์ เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0050 นาง ไกรวัลย์ กุลอาจศรี กาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0051 นางสาว สุมาลี กลางเฉวียง ศรีสะเกษ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0052 นาย กิตติศักดิ์ สีเสน หนองบัวลำภู 27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0053 นาง พรกนก แก้วกุลศรี พระนครศรีอยุธยา 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0054 นางสาว อโนชา เจริญสุข นครปฐม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0055 นางสาว สายใย กองบุญมา กรุงเทพฯ 27 ม.ค.2563 ผู้นำเต้น
         
2-0056 นางสาว ฐิติมา มะลิวัลย์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0057 นางสาว พรศิริ โพธิ์สุวรรณ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0058 นาง พะนอ น่อมเจิม กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0059 นางสาว ณัฐวรินทร์ สวนปรารมณ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
2-0060 นางสาว จณรัตน์ เห็นประเสริฐ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0061 นางสาว เพ็ญลักษณ์ กัณหา กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0062 นางสาว สายทอง แตงอ่อน สมุทรปราการ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0063 ว่าที่ ร.ต.หญิงลำพูล สุดอาราม สมุทรปราการ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
2-0064 นาง สมควร ตัณฑ์อำไพ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0065 นาง อำไพ นุสสติ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0066 นาง ธนิดา เล็กวงศ์ไพบูลย์ ราชบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0067 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรเกตุ กาญจนบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0068 นางสาว ปิยะลักษณ์ สาริยา นครปฐม 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0069 นาง วิไล ศรีพรประเสริฐ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 แม่บ้าน
2-0070 นางสาว สุปรียา ชนานพ ชลบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0071 นางสาว นนพิชา ชิณวงค์ สมุทรสงคราม 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0072 นาง ประภาพร สู่สุข กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0073 นางสาว หทยา เพ็ญประโคน สมุทรสาคร 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0074 นาง วีนา รักษาภาค กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ประธานลานชมรมแอโรบิก ร.ร.สมโภชกรุงอนุสรณ์200ปี
2-0075 นาง เกวลิน เฮมาริสมา นครราชสีมา 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0076 นาง สุชาดา ศรีวิรักษ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น,ประธานชมรมแอโรบิกลานกีฬาสวนพุทธรักษ์ หนองแขม
2-0077 นางสาว ธัณย์สิตา พงษ์สิริฐากูร กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0078 นางสาว วาสนา ขาวสะอาด กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0079 นางสาว สศิดา อาจด่อน กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ดูแลลานแอโรบิกวัดทอง ตลิ่งชัน
2-0080 นาง เสาวลักษณ์ เทียนจันทร์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0081 นางสาว ศิริกุล ขยันงาน ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0082 นางสาว ปริชาติ จันทร์ปัญญา กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย/ผู้สนใจ
2-0083 นาย สมบัติ กาซัน กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0084 นางสาว รุ่งนภา ขาวสำอางค์ นครปฐม 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0085 นาง กัลย์ฐิตา พัชรนิธิภัทร์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0086 นางสาว เนตรา กลอนโพธิ์ ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0087 พรรณี อมรเทพ ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0088 นาง ศิริธร เดชสุภาพงษ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0089 นางสาว สุรีย์พร วัชรคุปต์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0090 นางสาว ธัญญรัตน์ ประเสริฐศรี ปทุมธานี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0091 นางสาว จันทิมา พิชิตชัยวัฒนกุล กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0092 นาง กาญจนา ปุนภพสกุล ปทุมธานี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0093 นาง ศตพร สร้อยจิตร กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
         
2-0094 นางสาว อัจฉรา กรมแขวง กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0095 นาย ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร จันทบุรี 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0096 นางสาว กนิษฐา หริจิระติวงศ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0097 นาย ธนัท จุ้ยม่วงศรี กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0098 นางสาว ปุริมาพร น่วมศิริ พระนครศรีอยุธยา 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0099 นางสาว สิรีธร โตกระโทก สมุทรปราการ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0100 นางสาว มาลัย เจริญวานิช สมุทรปราการ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0101 นางสาว วงเดือน บุญหนุน กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0102 นาย สมพิส สาพิมลาด กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0103 นาย ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0104 นางสาว พรพิมล? รุ่งเรือง?ศิลป์? บุรีรัมย์ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0105 นางสาว โสภา นิวาสรัมย์ บุรีรัมย์ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0106 นางสาว สุภาวรรณ ตรัยเมธาธรรม ปทุมธานี 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0107 นางสาว อารยา รณศิริชัยรัตนา กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0108 นาง สรณี ตั้งใจ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0109 นาย ชยุตม์ ตั้งใจ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0110 นาง ปภาดา ตาจันทร์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0111 นางสาว ชุติมา เอกสิทธิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0112 นาย วุฒินันท์ พรมนัส กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนกีฬาแอโรบิก, ผู้ออกกำลังกาย
2-0113 นาย ศุภโชติ เหมือนเดช กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0114 นาง จุฑามาศ อ่ำอ่อน กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0115 นางสาว สุจรินทร์ วรรณมาศ นนทบุรี 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0116 พ.ท.หญิงดวงรัตน์ สุขสันติสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0117 ดร.วิริยะ โภคาพันธ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0118 นางสาววริยา โภคาพันธ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0119 นายนิยม แสนธิ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0120 นายธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0121 นางอัจฉรา ยังทินนัง กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0122 นายชยพัทธ์ โยชนะ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
         
2-0123 นางกรรณิกา สารพานิช กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0124 นางชุลีพร โชติวรรณ กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0125 นางสาวนฤพรรณ วัลลิสุพรรณ กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
         
2-0126 นาง นภาพรรณ ตะยางคานนท์ สมุทรปราการ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0127 นางสาว โสภา นิวาสรัมย์ บุรีรัมย์ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0128 พันจ่าเอก จำรัส วชิรเมธาเสถียร ชลบุรี 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0129 นาง วิมล ทองอินทร์ สมุทรปราการ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0130 นาง สาริณี ปทุมพร มหาสารคาม 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0131 นาย วิริยะ เอื้อพงษ์พันธ์ กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0132 นางสาว รัตนาวัลย์ นากรณ์ กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0133 นาง สมทรง แจ้งแสง กาญจนบุรี 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
         
2-0134 นางสาว วิศรุตา แซ่ลิ้ม กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0135 นาง อรสุรางค์ ชื่นตา สมุทรปราการ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0136 นาง รสชรินทร์ ทองมาก สมุทรปราการ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0137 นางสาว เสาวรี สังข์นคร กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0138 เรวดี ศรีณรงค์ สมุทรปราการ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0139 ภัทรานี ผาสุก สมุทรปราการ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0140 ไกรรุ่ง หล่มเพชร สมุทรปราการ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0141 นางสาว ธนิฏฐา อรุณโภควัฒน์ กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0142 สุรีย์พร วัชคุปย์   10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0143 นาง ขนิฐา ละเอียดสิริเลิศ กาญจนบุรี 10 ก.ย. 2565 ผู้ออกกำลังกาย
2-0144 นาง ชนมล แช่มเล็ก กาญจนบุรี 10 ก.ย. 2565  
2-0145 นาง บุษราคำ สุนทระนราพันธ์ สุราษฎร์ธานี 10 ก.ย. 2565 ผู้นำเต้น
2-0146 นางสาว จิรายุ พุกกะเวส กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 2565 ผู้ออกกำลังกาย
2-0147 นางสาว ธัญญลักษณ์ ธนโชติเศรษฐี กรุงเทพฯ 10 ก.ย. 2565 ผู้สนใจ
2-0148 นาย บุญลือ-คำถวาย   10 ก.ย. 2565  
2-0149 นางสาวจันทร์ศรี เชียงขวาง สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0150 นางสาวทิพย์รัตน์ ประเสริฐสังข์ ร้อยเอ็ด 1 ต.ค. 2565 ผู้ออกกำลังกาย
2-0151 คุณรัตนา โพธิปัญญา สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้สนใจ
2-0152 คุณศิริพร เวียงฆ้อง สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้สนใจ
2-0153 นางสาวนิลนภา เยิงรัมย์ สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0154 ร.อ.หญิงทิพย์กชพร สุภนิจศิริสกุล สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0155 คุณเมรี่ พรมทองดี สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0156 นางสาววาสนา พันธุ์ชนะ สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้ออกกำลังกาย
2-0157 นางนันทวดี ฤาชัยสา สมุทรปราการ 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0158 นางสาวกานดา วงษ์วัฒนานุรักษ์ สระบุรี 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0159 นายฉัตรนิพัฒน์ พัชรอภิเดชกุล สระบุรี 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0160 นางสิรินทร์รัตน์ บุญเรืองศรี สระบุรี 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0161 นางวันเพ็ญ บุญเรืองศรี สระบุรี 1 ต.ค. 2565 ผู้นำเต้น
         
2-0162 นางสาว เพิ่มพร พรรณทรัพย์ พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0163 นาง จิราพัชร นกงาม พระนครศรีอยุธยา 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0164 นาง รัตนา ไชยธน กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0165 นางสาว ณัฐพัชร์ บูรณะประเสริฐสุข กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0166 นาย ณรงค์ศักดิ์ การะเวก กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0167 นาย ชัชชัย จ้อยใบ นนทบุรี 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0168 นาง ปิยะวรรณ มีหมื่นไวย์ กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0169 นางสาว ปานหทัย คงกัน กรุงเทพฯ 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
2-0170 นางสาว แสงดาว สินธนู ราชบุรี 25 ธ.ค. 2565 ผู้นำเต้น
         
2-0171 นางสาว อณัญญา อิทธิกรถาวร กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0172 นางสาว สุกัญญา พรหมโสภา อุบลราชธานี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0173 นางสาว อรวรรยา นุชนงค์ บุรีรัมย์ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0174 นาง กชพรรณ อัลไบรท์ บุรีรัมย์ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0175 นางสาว ชัชนันท์ ทับเทศ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0176 นาง ชุติกาญจน์ ศรีรัตนพรภูบดี กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0177 นางสาว กรองจิตร ใจเสมอ ปทุมธานี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0178

นางสาว เรณู สมประงค์

กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0179

นางสาว รื่นฤดี เฟื่องระย้า

นนทบุรี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0180 นางสาว สิริรัตน์ กิ่งแก้ว อุบลราชธานี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0181 นาง อารีย์ เวชประสิทธิ์ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0182 นาง สุนันทา พูนพิพัฒน์ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0183 นาง ธนภรณ์ ภัทรสุวรวัฒน์ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0184 นาย ศุภชัย คำตัน พังงา / ภูเก็ต 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0185

นาง ชนันท์กานต์ ว่องอรุณวงศ์

สงขลา 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0186 นาง มาลี ยงสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0187 นางสาว พัชรี แซ่แต้ สมุทรปราการ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0188

นาง เกษร สาสีดา

นนทบุรี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0189 นาง หทัยชนก ขอทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0190 นางสาว กรรณิกา บุตรนาแพง กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0191 นาย วัชระ ปัญจศีลวุฒิ ชลบุรี 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
2-0192 นางสาว ตนุชา บุญรมย์ กรุงเทพฯ 26 ก.พ. 2566 ผู้นำเต้น
         
2-0193 กิตติมา จิตติยากูล   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0194 นาง วันทนา อันอาน   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0195 หนูเดือน ประดับคำ   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0196 นางสาว ทิพวรรณ วังกุ่ม   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0197 นาง ชนาภา คงสว่าง   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0198 จิราพร อินทรวิมลเมธา   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0199 สุธี เทศงามถ้วน   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0200 นาง ละไม ไวว่อง   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0201 นาง ภนิตตา เก่งปรีดา   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0202 นาง วาสินี ทศพร   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0203 นาง ณัฏฐา เศรษฐชัยชาญ   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0204 นาง ธนพล ธนศักดิ์อำไพ   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0205 นาย ธนสร แก้วสน   1 ก.ค. 2566 ผู้นำเต้น
         
2-0206 จารุรัศม์ วิธวาศิริ   6 ส.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0207 ออมสิน สมัย   6 ส.ค. 2566 ผู้นำเต้น
2-0208 อุดมพร โรจน์สัตตรัตน์   6 ส.ค. 2566 ผู้ออกกำลังกาย
2-0209 มณีรัตน์ รัตนพันธ์   6 ส.ค. 2566 ผู้ออกกำลังกาย
2-0210 อโนทัย สุภัทรากุล   6 ส.ค. 2566 ผู้ออกกำลังกาย
         
2-0211

นางสาว พัชรี เงิบบุญโคตร

ขอนแก่น 28 ธ.ค. 2566  
2-0212

ว่าที่ ร.ต.สราทตรา เล่งไพบูลย์

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0213

นาง จิราพร ชาญศึก

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0214

นางสาว พเยาว์ สมพรสุขสวัสดิ์

  28 ธ.ค. 2566  
2-0215

นางสาว นิธิกานต์ สร้อยเพ็ชร

  28 ธ.ค. 2566  
2-0216

นางสาว เสรียน พงษ์วัน

  28 ธ.ค. 2566  
2-0217

นาง เกสร สุขศรีอินทร์

ร้อยเอ็ด 28 ธ.ค. 2566  
2-0218

นาง ดอกไม้ จำปาอ่อน

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0219

นาง ลำดวน พลเมือง

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0220

นาง วันทา สงค์มี

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0221

คุณ ฐาฤทัย สุธีอดิศัย

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0222

นางสาว สุวิจักขณ์ สิลัยรัตน์

กรุงเทพฯ 28 ธ.ค. 2566  
2-0223

นางสาว นฤมล หลอดไฟ

สระบุรี 28 ธ.ค. 2566  
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์