ทะเบียนรายชื่อสมาชิกสมาคมแอโรบิกดานซ์
สมาชิกกิตติมศักดิ์
เลขที่
ชื่อ
ที่อยู่
อนุมัติ
หมายเหตุ
1-0001 ศาสตราจารย์ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์     กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0002 ศาสตราจารย์ ดร.กัลยา กิจบุญชู    กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ทวีพรปฐมกุล กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
1-0004 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัททิยา โพธิมู  สุโขทัย 2 มิ.ย. 2562 ที่ปรึกษาสมาคมแอโรบิกดานซ์
         
สมาชิกสามัญ   (ประเภทสโมสรหรือชมรม)
เลขที่
ชื่อชมรม / สโมสร
ที่อยู่
อนุมัติ
หมายเหตุ
3-0001 ชมรมแอโรบิกจังหวัดเลย อำเภอเมือง เลย 27 ม.ค. 2563 นายทรงกลด อาจแก้ว (ประธานชมรม)
3-0002 ชมรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพการกีฬาบางเสาธง สมุทรปราการ 27 ม.ค. 2563 นางสาวรัชนีกร ชำนาญ (ประธานชมรม)
3-0003 ชมรมแอโรบิกสวนเจริญสุข สมุทรปราการ 27 ม.ค. 2563 นางสร้อยทอง ดีเจริญ (ประธานชมรม)
3-0004 ชมรมแอโรบิกคนรักษ์สุขภาพหนองประจักษ์ จ.อุดรธานี อุดรธานี 29 ก.พ. 2563 นางสาวอัมพร บุญญะรัง (ประธานชมรม)
3-0005 ชมรมแอโรบิกสนามติณสูลานนท์(รอบเย็น) สงขลา 29 ก.พ. 2563 นางสุมลฑา ลิ่มตระกูล (ประธานชมรม)
         
สมาชิกสามัญ   (ประเภทบุคคล)
เลขที่
ชื่อ
ที่อยู่
อนุมัติ
หมายเหตุ
2-0001

รองศาสตราจารย์ สุกัญญา พานิชเจริญนาม

กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 นายกสมาคม
2-0002 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบสาย บุญวีรบุตร นครราชสีมา 2 มิ.ย. 2562 อุปนายก
2-0003 นาย อนุวัต เยาว์ขันธ์  นนทบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและเลขาธิการ
2-0004 นาง สุมาลี โภคาพันธ์      กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
2-0005 นาย ยอดชาย ยมะคุปต์     กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและประชาสัมพันธ์และปฏิคม
2-0006 นางสาว นันท์นิชา เสนาชัย กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและนายทะเบียน
2-0007 ดร. ธิติพงษ์ สุขดี           ชลบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ
2-0008 นาย ชวนากร อัครกฤดาวงศ์       กรุงเทพฯ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและเหรัญญิก
2-0009 นาย ทวีศักดิ์ ไวเขตการ    กำแพงเพชร 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยประชาสัมพันธ์และปฏิคม
2-0010 นาย ชัยยุทธ สุทธิดี      อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0011 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพวัน เพลิดพราว  อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0012 นาย วิระศักดิ์ กุลฉะวะ             อุดรธานี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0013 นาง นุชนาถ อภิชนะกุลชัย ชัยนาท 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
2-0014 นาง ลลิลลา ธรรมมานุชิต  นนทบุรี 2 มิ.ย. 2562 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
2-0015 นาง สร้อยทอง ดีเจริญ     สมุทรปราการ 2 มิ.ย. 2562 กรรมการ
         
2-0016 นางสาว ภคมน จงพิชราคม กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0017 นางสาว ทิภาพร วิชชุดากรกุล อยุธยา 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0018 นาย ธนกฤต กีรติธนาสิน นครสวรรค์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0019 นาย สุวิจักขณ์ นาใจ เชียงราย 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0020 นาย ขวัญชัย ศิริเวช พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0021 นาย เอกสิษฐ์ ห้าแก้ว พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น / ผู้ออกกำลังกาย
2-0022 นาง สุทารัตน์ สุปะวา สระบุรี 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0023 นางสาว สุภาพร ถมทอง กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกนักเรียน
2-0024 นางสาว ณิชาภา อำพวลิน พิษณุโลก 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0025 นาง พินนิศา แสนดี อุตรดิตถ์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0026 นาย ธนกฤต แสนดี อุตรดิตถ์ 21 ก.ย. 2562 ผู้นำเต้น
2-0027 นาง เพชรา หมวกโตนด สุโขทัย 21 ก.ย. 2562 ผู้ออกกำลังกาย
2-0028 นางสาว อุไร วงศ์ธีรภาพ กำแพงเพชร 21 ก.ย. 2562 ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
         
2-0029 นาย สัมผัส หมื่นหนู   27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0030 นางสาว กุไรฉ๊ะ เหตุหาก   27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0031 นาง บุศราคำ สุนทระนราพันธ์   27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0032 พ.ต.ท.หญิง จีรบูรณ์ บำเพ็ญนรกิจ กรุงเทพฯ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น / ผู้ออกกำลังกาย
2-0033 นาง นาฏนภา ประภาษา อุดรธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0034 นาง ปริสา โคตรชนะ อุดรธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0035 นาง ทิพากร วัฒนอมรเกียรติ สกลนคร 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0036 นาง ศิริลักษณ์ อ่อนซาผิว บุรีรัมย์ 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0037 นางสาว มะลิวัลย์ ทองพิมพ์ อุบลราชธานี 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0038 นาง รัชดาภรณ์ โมราราษฎร์ สกลนคร 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0039 นาง ปาริชาติ หล่อภัทรพงศ์ มหาสารคาม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0040 นาง วรดา ดวงดุษฎี นครราชสีมา 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0041 นางสาว สำลี สุขภานิด มหาสารคาม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0042 นาง สุภารัตน์ ฤทธิ์ลือไกร ขอนแก่น 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0043 นาง สุคนธ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ขอนแก่น 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0044 นางสาว บุณยอร ยางธิสาร กาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0045 นาย กรภูศิษฐ์ แก้วมาก เลย 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0046 นาง นิรมล ธรรมมียะ เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0047 นาย สมใจ อับไพชา เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0048 นาย อาทิตย์ บัวระภา เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0049 นาง ปิยนาฎ หะพระวมิงค์ เลย 27 ม.ค. 2563  
2-0050 นาง ไกรวัลย์ กุลอาจศรี กาฬสินธุ์ 27 ม.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0051 นางสาว สุมาลี กลางเฉวียง ศรีสะเกษ 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0052 นาย กิตติศักดิ์ สีเสน หนองบัวลำภู 27 ม.ค. 2563 ผู้สนใจ
2-0053 นาง พรกนก แก้วกุลศรี พระนครศรีอยุธยา 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0054 นางสาว อโนชา เจริญสุข นครปฐม 27 ม.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0055 นางสาว สายใย กองบุญมา กรุงเทพฯ 27 ม.ค.2563 ผู้นำเต้น
         
2-0056 นางสาว ฐิติมา มะลิวัลย์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0057 นางสาว พรศิริ โพธิ์สุวรรณ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0058 นาง พะนอ น่อมเจิม กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0059 นางสาว ณัฐวรินทร์ สวนปรารมณ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
2-0060 นางสาว จณรัตน์ เห็นประเสริฐ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0061 นางสาว เพ็ญลักษณ์ กัณหา กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0062 นางสาว สายทอง แตงอ่อน สมุทรปราการ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0063 ว่าที่ ร.ต.หญิงลำพูล สุดอาราม สมุทรปราการ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้สนใจ / ผู้ออกกำลังกาย
2-0064 นาง สมควร ตัณฑ์อำไพ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0065 นาง อำไพ นุสสติ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0066 นาง ธนิดา เล็กวงศ์ไพบูลย์ ราชบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0067 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรเกตุ กาญจนบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0068 นางสาว ปิยะลักษณ์ สาริยา นครปฐม 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0069 นาง วิไล ศรีพรประเสริฐ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 แม่บ้าน
2-0070 นางสาว สุปรียา ชนานพ ชลบุรี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0071 นางสาว นนพิชา ชิณวงค์ สมุทรสงคราม 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0072 นาง ประภาพร สู่สุข กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0073 นางสาว หทยา เพ็ญประโคน สมุทรสาคร 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0074 นาง วีนา รักษาภาค กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ประธานลานชมรมแอโรบิก ร.ร.สมโภชกรุงอนุสรณ์200ปี
2-0075 นาง เกวลิน เฮมาริสมา นครราชสีมา 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0076 นาง สุชาดา ศรีวิรักษ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น,ประธานชมรมแอโรบิกลานกีฬาสวนพุทธรักษ์ หนองแขม
2-0077 นางสาว ธัณย์สิตา พงษ์สิริฐากูร กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0078 นางสาว วาสนา ขาวสะอาด กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0079 นางสาว สศิดา อาจด่อน กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ดูแลลานแอโรบิกวัดทอง ตลิ่งชัน
2-0080 นาง เสาวลักษณ์ เทียนจันทร์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0081 นางสาว ศิริกุล ขยันงาน ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0082 นางสาว ปริชาติ จันทร์ปัญญา กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย/ผู้สนใจ
2-0083 นาย สมบัติ กาซัน กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0084 นางสาว รุ่งนภา ขาวสำอางค์ นครปฐม 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0085 นาง กัลย์ฐิตา พัชรนิธิภัทร์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0086 นางสาว เนตรา กลอนโพธิ์ ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0087 พรรณี อมรเทพ ขอนแก่น 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0088 นาง ศิริธร เดชสุภาพงษ์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0089 นางสาว สุรีย์พร วัชรคุปต์ กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0090 นางสาว ธัญญรัตน์ ประเสริฐศรี ปทุมธานี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น/ผู้ออกกำลังกาย
2-0091 นางสาว จันทิมา พิชิตชัยวัฒนกุล กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0092 นาง กาญจนา ปุนภพสกุล ปทุมธานี 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
2-0093 นาง ศตพร สร้อยจิตร กรุงเทพฯ 2 เม.ย. 2563 ผู้นำเต้น
         
2-0094 นางสาว อัจฉรา กรมแขวง กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0095 นาย ชาญชลักษณ์ เยี่ยมมิตร จันทบุรี 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0096 นางสาว กนิษฐา หริจิระติวงศ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0097 นาย ธนัท จุ้ยม่วงศรี กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0098 นางสาว ปุริมาพร น่วมศิริ พระนครศรีอยุธยา 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0099 นางสาว สิรีธร โตกระโทก สมุทรปราการ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0100 นางสาว มาลัย เจริญวานิช สมุทรปราการ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0101 นางสาว วงเดือน บุญหนุน กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0102 นาย สมพิส สาพิมลาด กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0103 นาย ภาณุพงศ์ ชีวพัฒนพงศ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0104 นางสาว พรพิมล? รุ่งเรือง?ศิลป์? บุรีรัมย์ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0105 นางสาว โสภา นิวาสรัมย์ บุรีรัมย์ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0106 นางสาว สุภาวรรณ ตรัยเมธาธรรม ปทุมธานี 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0107 นางสาว อารยา รณศิริชัยรัตนา กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0108 นาง สรณี ตั้งใจ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0109 นาย ชยุตม์ ตั้งใจ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0110 นาง ปภาดา ตาจันทร์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0111 นางสาว ชุติมา เอกสิทธิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0112 นาย วุฒินันท์ พรมนัส กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนกีฬาแอโรบิก, ผู้ออกกำลังกาย
2-0113 นาย ศุภโชติ เหมือนเดช กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0114 นาง จุฑามาศ อ่ำอ่อน กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0115 นางสาว สุจรินทร์ วรรณมาศ นนทบุรี 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0116 พ.ท.หญิงดวงรัตน์ สุขสันติสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0117 ดร.วิริยะ โภคาพันธ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 อาจารย์ผู้สอน
2-0118 นางสาววริยา โภคาพันธ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0119 นายนิยม แสนธิ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0120 นายธีระพงศ์ สุขสวัสดิ์ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0121 นางอัจฉรา ยังทินนัง กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
2-0122 นายชยพัทธ์ โยชนะ กรุงเทพฯ 28 ก.ค. 2563 ผู้นำเต้น
         
2-0123 นางกรรณิกา สารพานิช กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0124 นางชุลีพร โชติวรรณ กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
2-0125 นางสาวนฤพรรณ วัลลิสุพรรณ กรุงเทพฯ 28 พ.ย. 2563 ผู้ออกกำลังกาย
         
2-0126 นาง นภาพรรณ ตะยางคานนท์ สมุทรปราการ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0127 นางสาว โสภา นิวาสรัมย์ บุรีรัมย์ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0128 พันจ่าเอก จำรัส วชิรเมธาเสถียร ชลบุรี 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0129 นาง วิมล ทองอินทร์ สมุทรปราการ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0130 นาง สาริณี ปทุมพร มหาสารคาม 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0131 นาย วิริยะ เอื้อพงษ์พันธ์ กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0132 นางสาว รัตนาวัลย์ นากรณ์ กรุงเทพฯ 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
2-0133 นาง สมทรง แจ้งแสง กาญจนบุรี 18 มิ.ย. 2564 ผู้นำเต้น
 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์