ทะเบียนรายชื่อผู้ฝึกสอนแอโรบิกดานซ์ (ผ่านเกณฑ์ตามหลักสูตรสมาคมแอโรบิกดานซ์ และ กองการกีฬา กทม.)
ว.ด.ป. ชื่อโครงการ สถานที่จัดอบรมอบรม จัดโดย จำนวนผู้ที่ผ่านเกณฑ์(คน)
ระดับ4 ขั้นต้น ระดับ3 ขั้นกลาง    
9 เม.ย. 2561 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่ 1& 2 ประจำปี2561 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 85      
24-26 ส.ค. 2561 โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพภาคใต้2561 ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 93      
18 ม.ค. 2562 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่ 1& 2 ประจำปี2562 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 91      
27-29 ก.ค. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่1 (ภาคกลางและตะวันออก) ประจำปี2562 เทศบาลตำบลบางปู สมุทปราการ สมาคมแอโรบิกดานซ์ 198      
20-22 ก.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่2 (ภาคเหนือ) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย สมาคมแอโรบิกดานซ์ 159      
24-26 ต.ค. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่3 (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี สมาคมแอโรบิกดานซ์ 188      
15-17 พ.ย. 2562 การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งที่4 (ภาคใต้) ประจำปี2562 ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง สมาคมแอโรบิกดานซ์ 156      
2-6 มี.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่1 ประจำปี2563 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 51      
9-13 มี.ค. 2563 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับกลาง กองการกีฬา กทม .รุ่นที่2 ประจำปี2563 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.   32    
15 - 19 มี.ค. 2564 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่1 ประจำปี2564 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.        
22 - 26 มี.ค. 2564 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับกลาง กองการกีฬา กทม. รุ่นที่2 ประจำปี2564 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.        
13-17 มิ.ย. 2565 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่1 ประจำปี2565 ศูนย์กีฬาประชานิเวสน์ กทม. กองการกีฬา กทม.        
20-24 มิ.ย. 2565 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับกลาง กองการกีฬา กทม. รุ่นที่2 ประจำปี2565 ศูนย์กีฬาประชานิเวสน์ กทม. กองการกีฬา กทม.        
6-10 ก.พ..2566 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่1 ประจำปี2566 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.        
3-17 ก.พ..2566 ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น กองการกีฬา กทม. รุ่นที่2 ประจำปี2566 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม.        
24-25 เม.ย, 1-2, 8-9 พ.ค. 2566 โครงการสร้างการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายนำออกกำลังกายสู่ชุมชนสุขภาพดี หลักสูตรผู้นำออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิคที่ดี ระหว่าง วันที่ 24-25 เมษายน 2566 และวันที่ 1-2, 8-9 พฤษภาคม 2566 โดยฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ สมาคมแอโรบิกดานซ์ ณ. โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ละมุง จ.ชลบุร โรงแรม เฮลท์แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.ละมุง จ.ชลบุร ฝ่ายหลักประกันสุขภาพ ส่วนส่งเสริมสุขภาพ สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา ร่วมกับ มมาคมแอโรบิกดานซ์ 70      
15-19 ม.ค 2567. ผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้นของกรุงเทพมหานครประจำปี 2567 กีฬาเวสน์ 3 กองการกีฬา กทม. กองการกีฬา กทม. 77      
4-8 พ.ค. 2567 ผู้นำออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ภาคใต้ 2567 ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ม.วลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช 61      
         
รวม 1,229 32    
ข้อมูลล่าสุด 9 ก.พ. 2567 / จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์