ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

จิตวิทยาการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา

เหตุผลทำไมคนจึงไม่ออกกำลังกาย

 1. ไม่มีเวลา
 2. ไม่มีแรงหรือกำลังเหลือเพราะเหนื่อยมาจากการทำงาน
 3. ขาดแรงจูงใจ
 4. เป็นรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น
 5. มีปัญหาการเจ็บป่วยและบาดเจ็บ
 6. สถานที่ออกกำลังกายไกลและไม่สะดวกในการเดินทาง
 7. ไม่มีทักษะ
 8. กลัวได้รับการบาดเจ็บ
 9. ไม่มีคนดูแลลูกและครอบครัว
 10. คนใกล้ชิดไม่สนับสนุน

เหตุผลทำไมคนจึงออกกำลังกาย

 1. เพื่อควบคุมน้ำหนักหรือลดความอ้วน
 2. ลดโอกาสเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจ
 3. ลดและคลายความเครียด
 4. เพื่อความสนุกสนาน
 5. สร้างความเชื่อมั่นที่ดี มีความภาคภูมิใจให้กับตัวเอง
 6. เพื่อสังคมกับคนอื่น

ปัจจัยที่ทำให้คนติดการออกกำลังกาย

 1. ปัจจัยส่วนบุคคล
   - รับรู้ความสามารถของตัวเองว่าทำได้
  - มีทัศนะคติที่ดี / แรงจูงใจในตัวเองสูง
  - รับรู้ถึงประโยชน์ / มีประสบการณ์ที่ดี
  - มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ / แพทย์สั่ง 
 2. สิ่งแวดล้อม
  - คุณภาพของโปรแกรม – สนุก กิจกรรมหลากหลาย ส่วนใหญ่ทำได้ กิจกรรมมีคุณภาพ
  - บรรลุตามวัตถุประสงค์ ยืดหยุ่น
  - ตารางโปรแกรมหลากหลายที่สามารถเข้าร่วมได้ / ไม่เกิน 60 นาที
  - คุณภาพครูฝึก มีความรู้ มีความเป็นมืออาชีพ
 3. ได้รับการสนับสนุนจากคนรอบข้าง
  - ครูฝึกและเพื่อนร่วมกลุ่ม
  - เข้าร่วมทั้งกลุ่ม / ครอบครัว คู่ครอง ลูก เพื่อนสนิท สมาชิกในครอบครัว

วิธีสร้างและส่งเสริมให้คนติดการออกกำลังกาย

 1. การจัดสิ่งแวดล้อม 
 2. การกระตุ้น เตือน โดยมีแผ่นป้าย โปสเตอร์ สโลแกน โดยการใช้คำพูดและไม่ใช้คำพูด พูดกระตุ้นและให้กำลังใจ
 3. การทำสัญญา ที่จะออกกำลังกายโดยคำนึงถึงการมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเงื่อนไขอื่นๆที่สามารถทำได้และสอดคล้องกัน
 4. การสร้างตัวเลือก การจัดกิจกรรมที่มีตัวเลือก ทั้งต่างกิจกรรมหรือในกิจกรรมเดียวกัน คนฟิตกว่าใช้ท่านี้ และคนไม่ฟิตทำท่าที่มีความสอดคล้องหลากหลาย ที่แต่ละคนสามารถทำได้
 5. จัดระบบการให้แรงเสริม และให้รางวัลสำหรับสมาชิกทั้งการให้ผลย้อนกลับ การสร้างแรงกระตุ้นตัวเอง
 6. การกำหนดจุดมุ่งหมาย ที่สมาชิก เข้าร่วมการฝึกควรมีการประเมินเบื้องต้น แล้วกำหนดเป้าหมายเพื่อให้มุ่งมั่นที่จะฝึกและติดการออกกำลังกาย
 7. การลงมือปฏิบัติ หากมีข้อดีและเสีย และจัดการแก้ไข
 8. การสนับสนุนจากคนรอบข้าง จัดระบบอุปถัมภ์ การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนสมาชิก เพื่อนร่วมอาชีพ

หลักการทางจิตวิทยาในการจัดกิจกรรม

 1. ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีตัวเลือก ทำให้การฝึกและการออกกำลังกายน่าสนใจ
 2. ควรให้นักกีฬาทราบและเห็นผลการพัฒนาความสามารถทั้งทางสมรรถภาพและทักษะ
 3. มีการกำหนดเป้าหมายทั้งของส่วนรวมและของแต่ละคนรวมทั้งการให้รางวัลเมื่อบรรลุผล
 4. ควรเลือกการสื่อสารที่ดีระหว่างนักกีฬา ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และโค้ช ผู้นำ หรือครูฝึก
 5. ควรสร้างการรับรู้และการเกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ต่อการกีฬาและการแข่งขัน
 6. การจัดกิจกรรมที่เหมาะกับความต้องการ
 7. จัดกระบวนการเพื่อนคู่หู หรือกระบวนการสนับสนุนจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิด
 8. มีการประเมินผลและแบบการประเมินผลได้ทั้งด้วยตัวเองและจากผู้นำ
 
 


คู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ