ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัยไม่บาดเจ็บ
โดย...รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

AEROBIC GYMNASTICS (แอโรบิกยิมนาสติกส์)

           การออกกำลังกายเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคนในสังคม ซึ่งจะมีเครื่องอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างปฏิเสธไม่ได้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพในการดำรงชีวิตของประชาชนซึ่งทำให้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีการรณรงค์  ส่งเสริมและกระตุ้น ให้เห็นถึงประโยชน์ของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กิจกรรมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิกเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกิจกรรมหนึ่ง ที่นิยมแพร่หลายอย่างมาก เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ สนุก ทำได้ไม่ยาก และมีประโยชน์ ต่อผู้เข้าร่วมอย่างมากมาย โดยเฉพาะทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ สุกัญญา พานิชเจริญนาม (2545: 14) กล่าวว่าการเต้นแอโรบิก หมายถึง การผสมผสานระหว่างทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น ทักษะการเต้นรำและการบริหารกาย (Basic Movements, Dance Steps and Calisthenics) แล้วนำมาจัดปรับความหนักเบาให้เหมาะกับสภาวะของผู้ฝึก การเต้นแอโรบิกจัดเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ดนตรีหรือเสียงเพลงประกอบกับการเคลื่อนไหว โดยทักษะการเคลื่อนไหวนั้นจะนำมาจากทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด ผสมผสานกับทักษะการเต้นรำเช่น ช่า ช่า ช่า (Cha Cha Cha), แมมโบ้ (Mambo), ทวิส (Twist), ชาเซ่ (Chasse’), ฮอป (Hop) หรือ ชาติส (Schottische) เป็นต้น ในปัจจุบันการเต้นแอโรบิกมิได้มีเฉพาะรูปแบบของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเท่านั้น ยังมีการนำการเต้นแอโรบิกมาจัดการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ เช่น แอโรบิกมาราธอน แอโรบิกแฟนตาซี และแอโรบิกเพื่อความเป็นเลิศเป็นต้น
            กีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ (Aerobic Gymnastics) เป็นกีฬาชนิดหนึ่ง ซึ่ง สุกัญญา  พานิชเจริญนาม (2551: 3-7) กล่าวว่าพัฒนามาจากกิจกรรมการออกกำลังกายเต้นแอโรบิกซึ่งเป็นที่นิยมกันมากทั่วโลกรวมทั้งในประเทศไทย โดยคณะกรรมการ โอลิมปิกสากล (International Olympic Committee) สหพันธ์รวมกีฬานาๆชาติ (The General Association of International Sports Federation) และสมาคมการแข่งขันกีฬาแห่งโลก (International World Games Association) ได้ร่วมกันพัฒนาและจัดวางระเบียบการแข่งขันขึ้น เดิมเรียกว่า สปอร์ตแอโรบิก (Sport Aerobic) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น แอโรบิกยิมนาสติกส์ (Aerobic Gymnastics) ในปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการแข่งขันทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น การแข่งขันในกีฬาซีเกมส์ (Sea Games) เอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ (Asian Indoor Games) และเวิลด์เกมส์ (World Games) เป็นต้น ซึ่งในอนาคตจะมีการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิคต่อไป 
            สำหรับประเทศไทย สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยมีการส่งเสริมกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ โดยจัดให้มีการอบรม ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และจัดให้มีการ แข่งขันในกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ และกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทยทุกๆปี อีกทั้งยังส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันนานาชาติ ซึ่งนักกีฬาของไทยได้ทำชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในการแข่งขันกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ระดับสากล จึงทำให้กีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์แพร่หลายและเป็นที่นิยมกันในปัจจุบัน
ลักษณะของการแข่งขันกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์ นักกีฬาจะต้องแสดงออกถึงความ สามารถในการเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อน มีความหนักและเข้มข้นขณะเคลื่อนไหว และต้องแสดงติดต่อกันอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเสียงเพลงหรือเสียงของดนตรี ท่าชุดการเคลื่อนไหวที่ใช้ในการแข่งขันจะประกอบด้วยการนำท่า การเคลื่อนไหวพื้นฐานการเต้นแอโรบิก 7 ท่า (Seven Basic Steps) ซึ่งได้แก่ การย่ำเท้า (Marching),  การวิ่ง (Jogging),  การกระโดดสลับเท้า (Skipping),  การยกเข่า (Knee Lift),  การเตะขา (Kicking),  การกระโดดแยก -ชิด (Jumping Jack)  และท่าลันจ์ (Lunge) มาใช้ร่วมกับทักษะที่แสดงถึงความแข็งแรง ทักษะการกระโดด ทักษะที่แสดงถึงความอ่อนตัวและการทรงตัว ซึ่งแต่ละทักษะมีค่าคะแนนความยากแตกต่างกัน

ที่มา: อนุวัต เยาว์ขันธ์.(2554). การศึกษารูปแบบการเคลื่อนไหวของทักษะการกระโดดคู้เข่าหมุนตัว 1 รอบในกีฬาแอโรบิกยิมนาสติกส์
 
 

คู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

7 BASIC STEP
Description of the basic


7ทักษะแอโรบิกดานซ์พื้นฐาน

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ