ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม


 

การสอนและการพัฒนาทักษะการสอนการเป็นผู้นำการสอนแอโรบิกดานซ์

1.คุณลักษณะการเป็นครูฝึกและครูฝึกชั้นนำ

     โดยพื้นฐานการเป็นครูฝึกหรือผู้นำการออกกำลังกายต้องมีความรู้มีทักษะและประสบการณ์ในการจัดโปรแกรมการฝึก การออกกำลังกายและนำเต้น ได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ แต่การเป็นครูฝึกชั้นนำต้องมีทักษะเพิ่มเติมจากคุณลักษณะพื้นฐานคือ นำเต้นและทำให้กิจกรรมนำเต้นเป็นกิจกรรมที่สนุกสนาน ผู้ออกกำลังกายสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายในการออกกำลังกายตามที่ตั้งไว้ ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้สามารถเรียนรู้ได้ ฝึกมากขึ้นได้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้และคุณลักษณะหลายอย่างเป็นบุคลิกภาพส่วนบุคคลสั่งสมได้
    

คุณลักษณะพื้นฐานของการเป็นผู้นำเต้นที่คล้ายกันมีดังนี้

 1. .ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (safe and effective)
 2. สมาชิกส่วนใหญ่ทำได้(Achievable)
 3. สร้างแรงจูงใจ ท้าทาย น่าสนใจ(Motivation)
 4. กระตุ้นให้พยายามทำ(Inspiring)


คุณลักษณะพิเศษของการเป็นผู้นำเต้น เพื่อการเป็นผู้นำเต้นชั้นนำ คือ

 1. มีบุคลิกภาพและสามารถที่จะสร้างหรือมีบุคลิกภาพเฉพาะตัวได้
 2. มีความสามารถในการจูงใจคน ซึ่งหลักการสร้างแรงจูงใจขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของผู้ออกกำลังกายและแตกต่างกันไป ตามสภาพของสถานที่ออกกำลังกายแต่ละแห่ง
 3. มีความรู้ทางเทคนิค ทั้งเรื่องสรีระการออกกำลังกายเปลี่ยนแปลงและปรับตัวของร่างกายหลังการฝึก การจัดลำดับการฝึกเรื่องสุขภาพและการสร้างสมรรถภาพกล้ามเนื้อและการตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกาย
 4. มีทักษะการสื่อสารที่ดีและสอนเป็น ที่จะทำให้ทุกคนในชั้นเรียนได้ยิน สนุกสนานและออกกำลังกายได้อย่างปลอดภัยมีประสิทธิภาพ


2.วิธีสอนมีผลต่อการเต้น

      การใช้เสียงและการสื่อสาร ผู้นำเต้นต้องฝึกและมีทักษะในการใช้เสียงและเลือกใช้น้ำเสียงที่ชัดเจน ได้ยินทั่วถึงแต่ไม่ใช่การตะโกนพูด รวมทั้งการควบคุมการหายใจขณะเต้น เพื่อลดความเหนื่อยและกำกับให้น้ำเสียงน่าสนใจและสื่อตามที่ต้องการเสียงสามารถบอกลักษณะอาการ อารมณ์ของครูฝึกได้ เช่น เสียงเหนื่อย หอบ เสียงมีความสุข เสียงโกรธและเสียงที่แสดงความเป็นมิตร ทักษะเหล่านี้ผู้นำเต้นสามารถฝึกฝนและสร้างทักษะเหล่านี้ได้

      การสอนในห้อง/ในศูนย์ฯ และลานกีฬา/โรงยิม/แตกต่างกัน ครูฝึกต้องมีความสามารถในการย่อยหรือแยกส่วนในการสอนทักษะต่างๆ ได้อย่างดี การสอนในห้อง กลุ่มไม่ใหญ่มากและระดับความสามารถของผู้เต้นที่ไม่หลากมากนัก การออกเสียงการให้คิวและการสื่อสารระหว่างกันของครูฝึกและผู้ออกกำลังกายจะไม่เป็นปัญหามากนักการสอนในสถานที่กว้างทั้ง ลานกีฬา/โรงยิม ที่มีสมาชิกจำนวนมาก ระดับความสามารถแตกต่างกันมากครูฝึกจะต้องเตรียมการสอนและเรียงลำดับการเต้นให้ดี รวมทั้งการให้คิวและสัญญาณเพื่อให้ทุกคนเห็นได้ยินและสามารถเต้นตามได้นั่นเป็นหลักสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและติดการเต้นได้ สิ่งเหล่านี้สามารถฝึก และต้องทบทวนสม่ำเสมอ โดยผู้นำเต้นอื่นช่วยดู หลักสำคัญอีกประการคือควรมีผู้ช่วยหรือครูฝึกเพิ่ม เพื่อเดินสำรวจตรวจสอบลักษณะการเคลื่อนไหวของสมาชิกเพราะหากเต้นตามลานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดฟอร์มได้ง่ายทำและทำให้เกิดการบาดเจ็บเฉียบพลันหรือการบาดเจ็บสะสมได้

ข้อเสนอแนะสำหรับครูฝึก

ในการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายและการทำให้คนคงการออกกำลังกายให้นานรวมทั้งลดจำนวนผู้เลิกออกกำลังกายได้นั้น นอกจากการที่ครูฝึกจึงต้องแสวงหาความรู้ที่ทันสมัยแล้วต้องเข้าใจถึงหลักและวิธีการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวดังนี้      

 1. จัดกิจกรรมหลากหลายให้สอดคล้องกับความต้องการในการร่วมกิจกรรมเพศวัยระดับสมรรถภาพและทักษะการเคลื่อนไหว ของผู้เข้าร่วม รวมถึงอุณหภูมิ และความชื้นของห้อง
 2. จัดบรรยากาศชั้นเรียนให้สนุกสนาน เป็นกันเองและมีมิตรภาพ
 3. ให้ความสำคัญกับการสื่อสารให้เป็นไปในทางที่ดีเห็นความสำคัญของพลังการให้แรงเสริม
 4. เน้นการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสให้ประสบผลสำเร็จ
 5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวควรเริ่มจากง่าย-ยาก เบา-หนัก และค่อยๆเพิ่มความหนักในการเคลื่อนไหว
 6. เป็นไปตามลำดับขั้นของการเต้นแอโรบิกให้ความสำคัญกับการอบอุ่นร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนื้อทุกครั้งของการเต้น
 7. หัวใจสำคัญคือบอกวิธีการเคลื่อนไหว คิวทิศทางและให้สัญาณก่อนเพื่อให้ทำตามได้ง่าย
 8. คุณภาพการเคลื่อนไหวและการทรงตัวที่ดีขณะเคลื่อนไหว
 9. พยายามสร้างกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามให้มีความสมดุลและพยายามพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่
 10. เน้นถึงความสำคัญของการหายใจเข้า-ออกขณะเคลื่อนไหวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้น้ำหนัก
 11. ให้สังเกตุอาการที่แสดงถึงการออกกำลังกายมากเกินเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
 
 

คู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ