ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนามคู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

 
 
 
 

สมาคมแอโรบิกดานซ์ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกายและการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต

 
 
 
  • การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563ของสมาคมแอโรบิกดานซ์ วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร ถ.สามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
    สมาคมแอโรบิกดานซ์ ขอขอบคุณสมาชิกสมาคม คณะกรรมการบริหารสมาคม ทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และขอบคุณผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมกติกา การประกอบท่าสำหรับการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ และการเป็นผู้นำเต้นแอโรบิก ที่สมาคมจัดขึ้น ทั้งนี้ขอขอบคุณ โรงเรียนวัดจันทรสโมสร กรุงเทพมหานคร เป็นอย่างสูง ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย
และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เชิญ
รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม และนายอนุวัต เยาว์ขันธ์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิก
เมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย. 2562

 
 

 

 

 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ