ผู้นำเต้นแอโรบิกชั้นนำ
โดย...ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร


เต้นแอโรบิกปลอดภัย
ไม่บาดเจ็บ โดย...
รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนามคู่มือสำหรับครูฝึกแอโรบิกดานซ์
โดย. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนาม

 
 
 
 
 
 
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย
และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
รุ่นที่ 3 วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

 
 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง เชิญ
รองศาสตราจารย์สุกัญญา พานิชเจริญนาม และนายอนุวัต เยาว์ขันธ์ เป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำเต้นแอโรบิก
เมื่อวันที่ 7-8 มิ.ย. 2562

 
 

โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ“ผู้นำเต้นแอโรบิกสร้างสังคมสุขภาพ
ภาคใต้ตอนบน ประเทศไทย”
วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 203 อาคารศูนย์กีฬำและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
------------------------------------
 
สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมผู้ตัดสินและวิทยากรนำเต้นการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันแอโรบิกดานซ์ กีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 “มอดินแดงเกมส์” ที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่  4-5  มิถุนายน 2561 ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร (เดิม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สมาคมแอโรบิกดานซ์นำทีมวิทยากรเข้า อบรมผู้ฝึกสอนแอโรบิกระดับต้น ประจำปี 2561 ของกองการกีฬา สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร 2รุ่น(รุ่นที่ 1วันที่ 5-9 มี.ค.2561, รุ่นที่2 วันที่ 19-23 มี.ค.2561) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนกรุงเทพมหานครและพัฒาผู้นำเต้นแอโรบิกที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานเดียวกันโดยคำนึงถึง คุณภาพของผู้ฝึกสอนที่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำการออกกำลังกายแอโรบิกดานซ์ที่ดี
 

คณะกรรมการสมาคมแอโรบิกดานซ์ร่วมประชุมวางแผนเพื่อพัฒนาวงการแอโรบิกของไทยให้เจริญเติบโตยิ่งขึ้น ต้องการเห็นในอนาคตคือ ประชาชนสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงและเข้าใจในเรื่องการออกกำลังกายแบบแอโรบิกด้านซ์ที่ถูกต้อง
 

 

 

 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์

Tutorials
ภาพประกอบท่าเต้นแอโรบิก
และท่าเต้นสเต็ปแอโรบิกที่น่าสนใจ

มารู็จักกับกีฬา
AEROBIC GYMNASTICS กันเถอะ