หมายเหตุ
สมาคมแอโรบิกดานซ์ ได้กำหนดแบ่งการจัดอบรมฯและการแข่งขันฯสำหรับจังหวัดต่างๆออกเป็น 4 ภาคดังนี้ 

 
ครั้งที่4. ภาคใต้
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง

ภาพบรรยากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่4. ภาคใต้
วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตตรัง
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
 
ครั้งที่1. ภาคกลางและภาคตะวันออก
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562
ณ เทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

ประกาศ

รายชื่อผู้สอบผ่านผู้นำออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิก ระดับ 4 ของสมาคมแอโรบิกดานซ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิก
เพื่อคุณภาพชีวิตครั้งที่1 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562
ณ เทศบาลตำบลบางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ


ภาพบรรยากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 1 (ภาคกลางและภาคตะวันออก)
วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 ณ เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 
ครั้งที่2. ภาคเหนือ
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย

ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านผู้นำออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิก ระดับ 4 ของสมาคมแอโรบิกดานซ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย


ภาพบรรยากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 2 (ภาคเหนือ)
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)

 
ครั้งที่3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
ประกาศ
รายชื่อผู้สอบผ่านผู้นำออกกำลังกายและผู้นำเต้นแอโรบิก ระดับ 4 ของสมาคมแอโรบิกดานซ์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี


ภาพบรรยากาศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเต้นแอโรบิกเพื่อคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ 3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
วันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

 
 
 
เว็ปไซต์จัดทำโดย สมาคมแอโรบิกดานซ์